Författare: BalticSea2020
Publicerad år: 2016

Den här veckan inleds byggandet av en provtagningsstation vid Säby gård på Ingarö. Provtagningarna, så kallade flödesstyrd provtagning, genomförs för att utvärdera hur mycket fosfor som tas upp från åkermarken med hjälp av täckdikning med kalkinblandning – en åtgärd som genomförs inom stiftelsens projekt Levande kust.

Tckdikning versikt
Foto: BalticSea2020

Täckdikningen (dvs. en dränering av åkrar) uppgraderades förra sommaren och är nödvändig för att grödor ska växa bra, men också för att minimera näringsläckage. Om det växer dåligt, läcker näring från åkern istället för att tas upp av grödorna. I täckdiken leds överskottsvatten bort från åkern i nedgrävda rör som mynnar ut i diken som finns runt åkrarna. Vid riktigt bra täckdikning blandas kalk in i den lerjord som omger rören. Kalken förväntas binda fosfor som är löst i vattnet, och ska enligt teorin fungerar i ca 30 år. Det bidrar till mindre näringsämnen i intilliggande vattendrag som slutligen når Östersjön.

Nu kommer flödesstyrda provtagningar att genomföras för att utvärdera kalkinblandningens effektivitet. Vid perioder med hög nederbörd tas flera prover. På så vis kan den fosformängd som läcker vid korta högflödesperioder uppskattas på ett bra sätt. Provtagningen är unik då den inte genomförs i Sverige annars, och kommer att ge oss svar på hur bra åtgärden är.

Tckdikning6
Bilden visar dikesmaskin som skär upp ett schakt i åkermarken, upp till en meter djupt,
där en dräneringsslang läggs ner. Innan lerjorden läggs tillbaka över dräneringsslangen
blandas den med fosforbindande kalk. Foto: BalticSea2020

Provtagning och utvärdering utförs av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).

Mer information om resultat kommer längre fram.

Åtgärden och provtagningarna är en del av BalticSea2020:s storskaliga demonstrationsprojekt Levande kust. Läs mer om Levande kust här. För mer information om täckdikning med kalkinblandning, se här.