Författare: BalticSea2020
Publicerad år: 2013

Nu har åkern vid Säby gård strukturkalkats. Strukturkalkning är en av jordbruksåtgärderna i programmet Levande kust, och genomförs för att minska näringsläckage från åkern till Björnöfjärdens viksystem.

Micke
Bonden Micke visar hur fin jorden har blivit efter strukturkalkningen. Foto: Emil Rydin.

Vad är strukturkalkning?
Strukturkalkning passar för lerjordar vilka är vanliga i Östsverige. Man använder släckt kalk och målet är en stabiliserad lerstruktur som bildas med hjälp av kalciumjoner. Denna strukturförbättring innebär att fosfor binds bättre i leran och att jordens struktur blir mer porös. På så sätt minskar förluster av näring och partiklar från jorden, då lerjorden håller ihop bättre och inte spricker så lätt. Det leder också till att växternas rötter lättare når ner i marken och får bättre vatten- och näringstillförsel. Strukturkalkning kan alltså bidra till att både skördarna blir bättre och att läckaget av näring från åkern till vattendragen minskar.

Kalk
Kalk. Foto: Linda Kumblad. 

Nykalkat-Emil
Nykalkat. Foto: Linda Kumblad.

För mer information om strukturkalkning, se till exempel Greppa Näringens hemsida, www.greppa.nu.

I programmet Levande kust genomförs en rad åtgärder, både på land och i vattnet, för att minska näringsutsläppen till Björnöfjärden på Ingarö, i Stockholms skärgård. Andra jordbruksåtgärder programmet genomför är bland annat anläggning av sedimentationsdammar med kalkfilter och en våtmark (läs mer om det här), som också minskar läckage av näringsämnen från åkrarna vid Säbyviken. Läs gärna mer om våra projekt och åtgärder inom Levande kust-projektet här.