Författare: BalticSea2020
Publicerad år: 2020

Forskare vid Stockholms universitets Östersjöcentrum har tittat på bottentrålningens miljöpåverkan i Östersjön och presenterade nyligen sin studie vid Helcoms konferens i Helsingfors. Konferensen är en del i uppdateringen av Baltic Sea Action Plan som ska vara klar 2021. Forskarna menar att bottentrålningens effekter är viktiga att ta hänsyn till när fiskets miljöpåverkan i Östersjön ska utvärderas. Det skriver webbmagasinet Baltic Eye i en artikel på sin hemsida. 

Nt i dimma Staffan Larsson

Bottentrålning är en fiskemetod som inte bara påverkar fiskbestånden, utan även livet på havsbotten. Samtidigt kan metoden leda till att näringsämnen och farliga kemikalier frigörs från sedimenten.

- De största effekterna sker genom att de tunga tråldörrarna dras på havsbottnen. Dörrarna gräver djupt ner i sedimentet, flyttar om sediment och bildar högar som är flera decimeter höga, säger Sofia Wikström, marinekolog vid Stockholms universitets Östersjöcentrum, till Baltic Eye.

Sofia Wikström förklarar vidare att en trål kan döda många djur i dess väg och upprepad trålning leder till att känsliga arter minskar eller helt försvinner. 

Bottentrålningen gör också att sedimenten virvlas upp vilket kan skada många marina arter, men också störa processer i sedimenten, vilket kan leda till att näringsämnen och miljögifter frigörs och att organiskt material bryts ner snabbare. Professor Clare Bradshaw vid Stockholms universitet har studerat när sediment virvlas upp vid bottentrålning av mjuka bottnar och studien visar att sedimentpartiklar blir kvar i vattnet i flera dagar, men också att de kan färdas över en kilometer. Clare Bradshaw förklarar för Baltic Eye, att det här kan ha stor betydelse för Östersjön där övergödningen redan är ett problem och överskott av näringsämnen finns lagrade i sedimenten. Nu hoppas forskarna att bottentrålningens effekter på bland annat havsbotten, sediment och bottenfauna beaktas när Baltic Sea Action Plan ska uppdateras.

BalticEye bottentral effekter

Läs artikeln i sin helhet på Baltic Eyes hemsida här.

Bottentrålning påverkar östersjötorsken 
BalticSea2020 har sedan flera år arbetat för ett hållbart torskfiske och startade 2017 projektet Rädda östersjötorsken i syfte att stärka torskbeståndet, bland annat genom att tills vidare föreslå stopp för trålfiske efter torsk. Torskbeståndet är efter många års överfiske i kris, men i mitten av oktober 2019 beslutade EU att allt riktat fiske efter torsk i östra Östersjön ska förbjudas. Vi tror att ett förbud för trålfiske efter torsk kan leda till ett framtida hållbart torskfiske som gynnar det lokala näringslivet. Samtidigt kan det också ge positiva miljöeffekter då havsbottnar och marina djur inte påverkas av fiskemetoden. Läs gärna mer om vårt projekt Rädda östersjötorsken här, eller på projektets hemsida räddaöstersjötorsken.nu.

Om Baltic Sea Action Plan
Baltic Sea Action plan är en aktionsplan för Östersjöns miljö som länderna inom Helcom kom överens om 2007, med målet att Östersjön ska vara i god ekologisk status 2021. Då målet troligen inte kommer att nås, beslutade man vid ett ministermöte år 2018, att Baltic Sea Action Plan ska uppdateras till 2021.

Läs mer!
Läs också om lokalbefolkningen i Skottland, som efter många år av protester och kampanjer fick igenom ett trålfiskeförbud i fjorden Firth of Clyde. Trålningen hade stor negativ påverkan på ekosystemet, men efter förbudet har den biologiska mångfalden blomstrat. Läs mer på Havet.nu! 

Källor: Baltic Eye.