fiske

Rundabordssamtal för en stärkt dialog mellan fiskeriintressenter i Polen

För att skapa bred nationell konsensus i fiskefrågor ska detta tvärvetenskapliga projekt befästa och bygga vidare på det nätverk av involverade aktörer som etablerades under professor Ilan Chabays ledning 2007-2009 i Polen. Förhoppningen är att genom fördjupad dialog bidra till ökad förståelse av fiskets påverkan på Östersjön och dess miljö samt till att skapa ett fundament för samtal mellan intressenter för att på så vis – långsiktigt, bidra till en effektivare fiskeriförvaltning i Östersjön.

Bakgrund
Den senaste reformen (2002) av EUs gemensamma fiskeripolitik (CFP, Common Fisheries Policy) syftade till att skapa ökad hållbarhet i förvaltningen av fisket. För att lättare implementera den allmänna fiskeripolitiken ville kommissionen engagera olika aktörer i beslutsprocessen.

Detta ledde till att kommissionen etablerade sju regionala råd (RAC, Regional Advisory Council). De regionala råden förbereder och förser kommissionen med rekommendationer om hur de ska fatta sina beslut gällande fiske. De består av representanter från fiskeindustrin, av fiskare och representanter från intresseorganisationer. Råden utformar sina rekommendationer utifrån beräkningar och analyser av data som sammanställts av forskare. Forskarna är inte medlemmar av råden utan är endast observatörer.

Målsättning
Projektets målsättning är att skapa, facilitera och institutionalisera en nationell plattform i Polen bestående av olika involverade aktörer som ska kunna nå konsensus i fiskerirelaterade frågor. Nätverket av aktörer kommer att minska klyftan mellan de regionala råden och aktörer på gräsrotsnivå samt kommer att bidra till en fördjupad dialog samt effektivare fiskeriförvaltning.

chab

Status på projektet

Start: 2010-03-28
Slut: 2011-12-31

ilanchabay

Projektledare

Ilan Chabay, Chalmers Tekniska Högskola