overgodning
2011-05-10

old4_mini

Ett förbud mot fosfater i rengöringsmedel för att minska övergödningen av Östersjön.

Läs mer: Kampanj för ett fosfatförbud i rengöringsmedel

2011-05-10

Enskildaavlopp3

Inom programmet Levande kust vill BalticSea2020 tillsammans med Värmdö kommun hjälpa fastighetsägare att förbättra sina avlopp, så att utsläppen av näringsämnen minskar till Björnöfjärden.

Läs mer: Hjälp din vik - förbättra ditt avlopp

2011-10-10

kustzon 2mini

Fosfor kan bindas till sedimenten med hjälp av aluminium, men finns det något annat mer kostnadseffektivt ämne som kan ha samma funktion?

Läs mer: Permanent bindning av fosfor i Östersjöns bottensediment

2011-05-10

dikesdammar liten

Reducera fosforläckaget genom att filtrera det näringsrika vatten som runnit av jordbruksmarken till omgärdande diken.

Läs mer: Dikesdammar och filter som fosforfälla i jordbruket