overgodning
2011-05-10

dikesdammar liten

Reducera fosforläckaget genom att filtrera det näringsrika vatten som runnit av jordbruksmarken till omgärdande diken.

Läs mer: Dikesdammar och filter som fosforfälla i jordbruket

2011-10-10

kustzon 2mini

Fosfor kan bindas till sedimenten med hjälp av aluminium, men finns det något annat mer kostnadseffektivt ämne som kan ha samma funktion?

Läs mer: Permanent bindning av fosfor i Östersjöns bottensediment