overgodning
2011-05-10

batbio_liten

Går det att minska näringsläckaget från grisgårdar genom biogasproduktion?

Läs mer: Biogas av grisgödsel - bästa tekniker och användningsområden

2011-05-10

old1_mini

De syrefria bottnarna nära kusten är mycket bristfälligt studerade

Läs mer: Kustzonens betydelse för Östersjöns återhämtning

2011-05-10

old2_mini

Vilka mekanismer påverkar den viktiga bindningen?

Läs mer: Fosforns bindning till sedimenten i Östersjön

2011-05-10

old2_mini

Gödselhanteringstekniker som minskar näringsläckage från industrialiserade grisgårdar

Läs mer: Bästa gödselhanteringsmetoderna från industriella djurgårdar i Östersjöregionen

2011-05-10

old3_mini

Lagring av sedimenten minskar de negativa effekterna av övergödning

Läs mer: Bottenhavets lagringskapacitet av fosfor