overgodning

Dikesdammar och filter som fosforfälla i jordbruket

Näring från gödsel som läggs ut på jordbruksmark rinner så småningom med regnvatten och grundvatten ut i olika vattendrag och vidare till sjöar och hav. Detta så kallade ”diffusa läckage” är den största källan till algblomningar, syrebrist och bottendöd i Östersjön. Det här projektet syftar till att binda fosfor som läcker från jordbruksmark i diken nära källan, och på så sätt minska tillflödet av fosfor till havet.

Projektet är uppdelat i två faser. I Fas I konstaterades att upp till 60 procent av fosfor som läcker från jordbruksmark och transporteras i diken kan fångas i kalkfilter och dikesdammar. I fullskaleförsök på tre fältstationer i södra Sverige har olika kalkbaserade filter utvärderats i mätningar som pågått i tre år. Resultaten visar att de mest effektiva filtren tar upp cirka 40-45 procent av fosforn och att de fortfarande fungerar väl efter den här tiden. Om filtren kombineras med dammar fångas ytterligare 15-20 procent av fosforn. Filtren fångar framför allt fosfatfosfor som är det mest lättillgängliga för växter och alger.

Studien visar också att teknikens kostnadseffektivitet är hög i jämförelse med andra åtgärder i Sverige, till exempel våtmarker och skyddszoner. Dessa tar mer odlingsmark i anspråk och fångar främst partikulärt fosfor som inte är lika tillgängligt för växter och alger.

Under Fas II som påbörjades under sommaren 2012 utvärderas och demonstreras tekniken i Polen och Baltikum, där jordar och odlingsförhållanden skiljer sig från de svenska förhållandena. Filtren från Fas I fortsätter att studeras, för att testa deras uthållighet att binda fosfor.

Målsättningen med projektet är att klarlägga den storskaliga tillämpbarheten i Östersjöländerna, och den sammantagna möjliga effekten på utsläppen av fosfor till Östersjön. Kunskapen ska spridas till bönder och myndigheter i regionen.

Resultat
Projektet har under två faser utvärderat olika kalkbaserade filtermaterial (Polonite, Filtralite P och Hyttsand) i södra Sverige, Polen och Baltikum. Resultaten visar att alla de tre testade filtermaterialen avskiljer fosfor från avrinnande vatten från jordbruksmark, men olika beroende på plats. Läs slutrapporten i sin helhet genom att klicka här.

Artikel
Läs BalticSea2020s artikel "Effektiv åtgärd minskar näringsläckage från jordbruk till Östersjön", där Sam Ekstrand berättar mer om arbetet - klicka här.

dikesdammar

Status på projektet

Start: 2009-04-01
Slut: 2013-12-31

sam-ekstrand

Projektledare

Sam Ekstrand, IVL Svenska Miljöinstitutet