overgodning

Utvärdering och riskbedömning gällande näringsförluster i småjordbruk i Polen

Näringsläckage från jordbruket är den största källan till Östersjöns övergödning och många projekt pågår runt detta. Men kunskapen har oftast inte nått fram eller börjat användas av flertalet jordbrukare runt Östersjön. I ett innovativt projekt som initierats av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) ska lantbrukarnas eget engagemang och kunnande lyftas fram. Med rådgivning och nätverksbyggande ska övergödningen minskas.

Bakgrund
I flera EU-projekt med deltagare från länderna runt Östersjön, har intressant kunskap tagits fram om ”bästa metoder” för att minska näringsläckage från jordbruket. Det gäller inte minst EU-projekten Baltic Compass, Baltic Manure och Baltic Deal, som samlat erfarenheter och kunskap i Östersjöregionen och byggt upp ett nätverk av demonstrationsgårdar runt Östersjön. Detta ligger till grund för ett innovativt projekt som initierats av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) med stöd från BalticSea2020.

Syfte
Projektet syftar till att stimulera lantbrukare till egna initiativ för att minska näringsläckage och förbättra vattenkvalitén, baserat på deras kunskap och erfarenhet.

Metod
I ett första steg kommer polska lantbruksrådgivare att utbildas om mark, näringsbalans och vilket näringsläckage som kan förväntas under olika förutsättningar. Rådgivarna kommer sedan att besöka lantbrukare och diskutera vilka åtgärder som kan leda till minskat utsläpp. Lantbrukarna kan utifrån sin kunskap om gården och dess förutsättningar fokusera på de åtgärder som enkelt och billigt minskar näringsläckage. Projektet pågår i tre år och kommer att utvärderas genom djupintervjuer av både lantbrukare och rådgivare. Dessa erfarenheter ska sedan spridas till myndigheter och intressenter runt Östersjön och i EU.

Projektet drivs i samarbete mellan Sveriges Lantbruksuniversitet, Polish Institute of Technology and Natural Sciences (ITP), Polska Lantbruksrådgivningsbyrån i Radom (CDR), Centrum för jordbruksrådgivningen i Gdansk (PODR), Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) samt företagen POMInno, Gdynia, Pommern och VATEMA AB, Odengatan 2 Stockholm.

Projektet finansieras av BalticSea2020 och med bidrag från EU-projektet Baltic Compact.

I oktober hade projektet utbildningsdagar i Polen - läs artikeln om utbildningsdagarna här.

Reslutat
I slutet av oktober 2016 avslutades projektet, men har därefter mynnat ut i ett fortsättningsprojekt i polsk regi. Projektet kommer att pågå i tre år i kustnära zoner i Pommern, i samma syfte - att få lantbrukare utifrån egna initiativ, minska näringsläckage från lantbruket. Läs gärna mer om studien och resultaten under "Projektmaterial" till höger.  

Self evaluation

Status på projektet

Start: 2013-03-01
Slut: 2016-09-01

BarbroUlenPROJEKTLEDARE

Barbro Ulén, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)


PROJEKTMATERIAL

2016-12-05 - Artikel
Lyckat resultat för utbildningsprojektet i Polen
2016-10-30 - Slutrapport
Self-evaluation and risk analysis by farmers concerning losses of nutrients and low cost remedial measures
2014-12-16 - Handbok
Self-evaluation of farms for improved nutrient management and minimised environmental impact
2013-10-28 - Artikel
Utbildning för jordbruksrådgivare i Polen
2013-05-07 - Pressmeddelande
Renare Östersjö med rådgivning till polska jordbrukare


KONTAKTPERSON BALTICSEA2020

Conrad Stralka
cs@balticsea2020.org