overgodning

Sedimentationsdammar med kalkfilter

En av åtgärderna som genomförs inom ramen för programmet Levande kust är att minska läckage av näringsämnen från jordbruk. Effektiva åtgärder på land är nödvändigt för att minska övergödningen i vattnet. Sam Ekstrand, vid WEREC, har lett ett delprojekt för att minska läckage av näringsämnen från åkrarna vid Säbyviken på Ingarö genom att anlägga sedimentationsdammar med kalkfilter i anslutning till Säby gård.

Kalkfilter- och dammanläggningar
På Säby gård bedrivs idag spannmålsproduktion och gården har tidigare haft djurhållning och spridit stallgödsel på sina åkrar. Dessa åkrar står för en betydande del av läckaget till Säbyviken. För att minska läckaget av näringsämnen har två mindre dammanläggningar med kalkfilter installerats.

Jordbruksmarken vid Säby på Ingarö avvattnas till diken som mynnar i Säbyviken. Under 2012 och 2013 byggde WEREC Water Ecoystem Recovery AB två fosfordammar med kalkfilterbäddar för att avskilja fosfor som läcker från åkermarkens täckdikessystem. Dammarna har utformats enligt Jordbruksverkets riktlinjer för fosfordammar, med en djupdel, en grunddel och flacka kanter.

Dammarna beräknas avskilja mellan 20 och 30% av den fosfor som transporteras ut från respektive dräneringssystem till Säbyviken. Dammarna avskiljer även kväve. Vattnets uppehållstid kommer att vara cirka 2 dygn vid högflöden och cirka 25 dygn vid lågflöden. Det innebär att minst 10% av kvävet i det vatten som passerar anläggningarna avskiljs. Uppskattningarna grundas på mätningar från andra anläggningar i Sverige och från MISTRA-projektet VASTRA. Under 2014-2016 kommer projektet utvärdera effektiviteten för anläggningarna vid Säby gård.

Klicka här för att läsa mer om projektet Levande kust.

Sedimentationsdamm
Övre sedimentationsdammen augusti 2013. Foto: Linda Kumblad. 

ekstrand

Status på projektet

Start: 2012-07-01
Slut: 2013-12-31

sam-ekstrand

Projektledare

Sam Ekstrand, IVL Svenska miljöinstititutet

 

KONTAKTPERSON BALTICSEA2020

Emil Rydin
er@balticsea2020.org