overgodning

Reaktiva sorbent för fastläggning av fosfor i Östersjöns bottnar

Under lång tid har Östersjöns kustvikar varit drabbat av övergödning. Bottensedimentens förmåga att binda överflödigt fosfor har drastiskt försämrats och bottnarna blivit syrefria. För att finna alternativa fosforbindare ska projektledare Gunno Renman, professor vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), undersöka om reaktiva sorbent, så kallat filtermaterial, kan användas som ny metod för att långsiktigt fastlägga fosfor i Östersjöns bottensediment.

Filtermaterialen kan dels vara biprodukter från stålindustrin och från betongtillverkning, eller helt nya produkter framställda från kalkrika bergarter. Forskningen har mest fokuserats på att utveckla vissa stålslagger och material som kommer från lättbetongindustrin, men även helt nya produkter. Materialen har visat på betydande reaktivitet för inbindning av fosfor och ett av materialen som tagits fram har sedan några år kommersialiserats för användning i enskilda avloppssystem (Polonite®).

Syfte och målsättning
Syftet är att undersöka förmågan hos de valda materialen och ta reda på om de långsiktigt kan binda fosfor i Östersjöns bottensediment och begränsa friläggningen av fosfor till vattnet. Tanken är att skapa en barriär mellan sediment och vatten som har lång hållbarhet och på så sätt avskilja stora mängder med fosfor.

Metod
Inledande försök på laboratorium syftar till att testa några utvalda material som har hög fosforbindande förmåga och som bedöms från olika kriterier om de är lämpliga att applicera på havsbottnar. För att ta reda på materialens fosforbindande förmåga kommer bland annat skakförsök utföras med sediment insamlade från syrefria och syresatta bottnar. De reaktiva sorbentens livslängd kommer också undersökas, för att se hur lång tid det tar innan den fosforbindande förmågan upphör, eller om dem försämras.

Projektet pågår under en ettårsperiod (2012-2013).

Resultat
Resultaten pekar på möjligheter att utveckla en metod som på ett uthålligt sätt skulle kunna blockera interncirkulationen av fosfor i Östersjön om stora delar av de syrefria bottnarna behandlas. Denna inledande studie måste dock följas upp av ytterligare mätningar i laboratoriemiljö, tester på avgränsade bottenytor i havsvikar samt teknisk utveckling av marin utrustning för applicering av reaktiva sorbent över stora bottenområden. Läs mer i slutrapporten "Reaktiva sorbent för fastläggning av fosfor i Östersjöns bottnar".

För mer information om projektet Levande kust - klicka här.

 

renman ny

 

Status på projektet

Start: 2012-04-01
Slut: 2013-03-31

Projektledare

Gunno Renman, professor Mark- och vattenteknik
vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).

PROJEKTMATERIAL

2014-02-14 - Artikel
Reaktiva sorbent för att minska fosforhalterna i Östersjön
2014-01-16 - Slutrapport
Reaktiva sorbent för fastläggning av fosfor i Östersjöns bottnar
2012-08-24 - Pressmeddelande
BalticSea2020 finansierar två nya projekt med syfte att minska övergödningen i Östersjöns kustvikar

Kontakt hos BalticSea2020