overgodning

Åtgärder för levande kust – vilka är nyttorna för samhället?

Inom programmet Levande kust kommer ett flertal olika åtgärder att vidtas under 2012 - 2017 för att förbättra vattenmiljön i Björnöfjärden, Säbyviken och Torpe-Infjärden på Ingarö, i Värmdö kommun. Uppföljningen av dessa åtgärder kommer att ge viktig information om hur Östersjövikar kan restaureras till att återfå en god ekologisk status. Åtgärderna kan också föra med sig nyttor och konsekvenser för personer, aktörer och samhället i stort. Sådan kunskap ska Tore Söderqvist, docent Enveco Miljöekonomi AB, ta fram i projektet ”Åtgärder för levande kust – vilka är nyttorna för samhället?”.

Bakgrund
Åtgärder medför kostnader, och hur mycket åtgärderna kostar kommer programmet Levande kust att studera. Åtgärderna medför också andra konsekvenser för samhället än åtgärdskostnader, inte minst de nyttor som är förknippade med en förbättrad vattenmiljö. Restaureringsarbetet i viksystemet kan till exempel leda till klarare och bättre badvatten, färre algblomningar och ett bättre fiske, vilket gynnar boende och besökare. Det i sin tur kan leda till att vikarna och dess närområde blir mer lockande för besök och bosättning, vilket kan påverka till exempel fastighetspriser och kommunens attraktivitet. Kunskap om de här konsekvenserna är nödvändig för att kunna ge en helhetsbild av de åtgärder som vidtas inom programmet Levande kust.

Syfte
Syftet med delstudien om nyttor inom Levande kust-programmet är att undersöka vilka nyttor och konsekvenser som kan uppstå för personer, aktörer eller grupper i samhället till följd av restaureringsåtgärderna i projektets studieområde Björnöfjärden, Säbyviken och Torpe-Infjärden.

Metod
Projektet kommer följa arbetsstegen för en samhällsekonomisk konsekvensanalys, där kostnads-nyttoanalys (cost-benefit analysis) är en central del. Metoden har en stor acceptans, både ur en teoretisk och praktisk synvinkel och används bland annat av statliga myndigheter som exempelvis Havs- och Vattenmyndigheten och Naturvårdsverket. Som referenspunkt används vattenmiljöns tillstånd före åtgärderna inom Levande kust.

Undersökningen kommer utföras i flera steg med start sommaren 2012, för att i slutet av 2012 lägga fram de första slutsatserna från delstudien.

För mer information om projektet Levande kust - klicka här.

Artikel
Läs mer om projektet "Åtgärder för levande kust - vilka är nyttorna för samhället?" i artikeln Studie undersöker vad Levande kust innebär för samhället - klicka här.

soderqvist

Status på projektet

Start: 2012-04-01
Slut: 2013-03-31

Projektledare

Tore Söderqvist, forsknings- och utredningschef, docent i nationalekonomi,
Enveco Miljöekonomi AB

PROJEKTMATERIAL

2012-11-15 - Artikel om Åtgärder för levande kust - vilka är nyttorna för samhället?
Studie undersöker vad Levande kust innebär för samhället
2012-10-10- Pressmeddelande
Ny delstudie undersöker vad BalticSea2020s projekt Levande kust innebär för samhället

KONTAKTPERSON BALTICSEA2020

Conrad Stralka