overgodning

Kampanj för ett fosfatförbud i rengöringsmedel

Enligt en studie publicerad 2007 av den Europeiska kommissionen används rengöringsmedel innehållandes 110 000 ton fosfor varje år i EU:s 25 medlemsstater. Av detta kommer 90-95 % från användningen av tvättmedel och diskmedel i hushåll. Ett förbud mot fosfater i rengöringsmedel har diskuterats av kommissionen, men en överenskommelse har ännu inte nåtts.

Det övergripande målet i detta projekt är att reducera utsläppen av näringsämnen till Östersjön. I samarbete med Coalition Clean Baltic informeras allmänheten i den östra delen av Östersjöregionen om övergödningsproblematiken i Östersjön och en opinion mot fosfater i rengörings- medel skapas. Genom en stark opinion i dessa länder hoppas Naturskyddsföreningen kunna påverka EU till ett förbud mot fosfater i rengöringsmedel för att minska övergödningen av Östersjön.

Genom samarbete med lokala miljöorganisationer sprids budskapet om behovet av ett förbud mot fosfater i rengöringsmedel. Länder där kampanjen genomförs är Ryssland, Vitryssland, Estland, Lettland, Litauen och Polen.

Opinion stimuleras genom möten, utställningar, publika evenemang såsom seminarier och debatter samt genom distribution av informationsmaterial. Informering av pressen och lobby- verksamhet för att påverka de ansvariga politikerna är också viktiga delar av projektet.

old4

Status på projektet

Start: 2007-03-01
Slut: 2008-08-31


Projektledare

Klas Hjelm, Naturskyddsföreningen

 

PROJEKTMATERIAL

2007-04-01 - Broschyr
Reducing Eutrophication in the Baltic Sea

KONTAKTPERSON BALTICSEA2020

Conrad Stralka
cs@balticsea2020.org