overgodning

Vad reglerar näringsläckage till vattendrag inom EU?

De näringsämnen som belastar Östersjön härstammar från flertalet olika källor, av vilka den diffusa belastningen är den största. Bland de diffusa källorna är jordbruket den största, men även avloppsvatten från glesbygden räknas hit.

I EU-länderna finns flera olika lagar som reglerar den diffusa belastningen på vattendrag. I studien ”The role of the EU nitrates, water framework and proposed marine strategy directives in reducing nutrient pollution from agriculture to the Baltic Sea” undersöks de rättsliga mekanismer som reglerar näringsbelastning på vattendrag inom EU.

Reultaten från projektet finns i rapporten i den här till höger.

old1

Status på projektet

Start: 2007-02-15
Slut: 2007-05-31


Projektledare

Andrew Farmer, IEEP