overgodning

Utgör kvävegödsling av skog en risk för Östersjön?

Urlakningen av kväve från skogsmark är normalt relativt begränsad, men eftersom skogen täcker stora arealer i Östersjöregionen, speciellt i norr, bidrar kväveläckaget till att övergöda Östersjön. Detta projekt som var ett samarbete mellan Baltic Sea 2020 och Skogsstyrelsen tog reda på om kvävegödsling av skog bidrar till övergödningen av Östersjön. 

Under senare år har intresset för att kvävegödsla skogen ökat samtidigt som speciellt skogarna i södra Sverige ständigt tillförs mer kväve i form av atmosfäriskt nedfall.

De negativa effekterna på Östersjön skulle kunna motverkas genom lämpliga skogsbruksmetoder, något som diskuterades på seminariet: Utgör kvävegödsling av skog en risk för Östersjön? Resultatet från projektet finns att läsa i rapporten i listan till höger.

old2

Status på projektet

Start: 2007-06-04
Slut: 2007-11-31


Projektledare

Skogsstyrelsen

 

PROJEKTMATERIAL

2007-10-01- Rapport
Utgör kvävegödsling av skog en risk för Östersjön?

KONTAKTPERSON BALTICSEA2020

Conrad Stralka
cs@balticsea2020.org