overgodning
2017-01-18

kryssare frp

För att nå en effektiv minskning av näringstillförsel från fartyg ska det här projektet kartlägga och beskriva de största källorna från sjöfarten.

Läs mer: Kartläggning av näringstillförsel från sjöfart till Östersjön

2014-06-30

Fosfortyper-mini

För att veta vilka fosfortyper som bidrar till övergödning i Björnöfjärden och Östersjön, undersöker Uppsala universitet fosfor från jordbruks- och skogsområden.

Läs mer: Utvärdering av fosfor som bidrar till övergödning

2011-05-06

Self evaluation

Projektet syftar till att stimulera lantbrukare till egna initiativ för att minska näringsläckage och förbättra vattenkvalitén, baserat på deras kunskap och erfarenhet.

Läs mer: Utvärdering och riskbedömning gällande näringsförluster i småjordbruk i Polen

2013-08-01

Bottenveg

Inom programmet Levande kust vill BalticSea2020 tillsammans med Sverige Vattenekologer förbättra växtsamhället i Björnöfjärden.

Läs mer: Restaurering av vegetationsklädda bottnar

2013-03-26

Integrerade skyddszoner

En innovativ och teknikoberoende åtgärd som bedöms ha stor potential att minska läckage av näringsämnen till Östersjön.

Läs mer: Integrerade skyddszoner