Baltic Sea 2020s position i politiska processer

Position i fiskepolitik
Baltic Sea 2020 verkar för att kostnadseffektivt förbättra Östersjöns miljökvalitet genom att säkerställa att mängden torsk tillåts öka. Torsken är den viktigaste rovfisken i Östersjöns marina ekosystem. När för mycket torsk tas upp ur havet ändras relationerna mellan arterna i näringskedjan - när torsken har fiskats ut har skarpsillen ökat vilket medfört minskade mängder djurplankton som bidragit till en ökning av växtplankton - resultatet är ännu större algblomningar.

För att nå våra mål arbetar stiftelsen med att ta fram underlag, bevaka relevanta politiska processer samt föra en regelbunden dialog med beslutsfattare, tjänstemän och aktörer i Östersjöregionen och i Bryssel. Stiftelsen har även utarbetat ett antal positionspapper som fokuserar på:

  • Reformen av den EU-gemensamma fiskeripolitiken (GFP)
  • Utarbetande och införande av Östersjöstrategin

Position i politik som rör övergödningsfrågor
Baltic Sea 2020 fokuserar på åtgärder för att minska tillströmningen av näringsämnen från land samt åtgärder som förbättrar kustzonens förmåga att buffra näringsläckage som ändå sker. Framför allt inriktas insatserna på att minska läckage från punktkällor, främst industrialiserade djurgårdar. Stiftelsen bevakar politiska processer som har bäring på detta, exempelvis översynen av ”direktivet för samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (IPPC direktivet) och dess styrdokument, EUs Östersjöstrategi samt HELCOM Baltic Sea Action Plan.

I dagsläget har stiftelsen inte utarbetat någon politisk position inom området, däremot finns flera viktiga forskningsprojekt och utredningar gjorda som du kan läsa mer om här.

Opinonsdokument
FISKE 2011-02-28 Öppet brev till fiskeministrarna i Östersjöregionen om utkastförbud
FISKE 2010-11-09 Information om subventioner som skickades till EU-parlamentariker inför grönboken för CFP
FISKE 2010-04-26 Baltic Sea 2020s remissvar till utredningen om en myndighet för havs- och vattenmiljöfrågor
FISKE 2009-12-01 Rapport om avvecklingen av subventioner till fisket - Pavel Salz

ÖVERGÖDNING  2010-05-15 Baltic Sea 2020s förslag till revisionen av IPPC-direktivet