2013-02-28

balticeye

BalticSea2020 har tillsammans med Stockholms universitet startat Baltic Eye - en satsning där användbar kunskap om Östersjön ska samlas in och förmedlas till beslutsfattare.

Läs mer: Baltic Eye

2011-05-23

Skolmaterial - filmer med tillhörande studiematerial i pdf

Östersjöfrågan angår 90 miljoner människor – så många bor runt havet. För att skapa medvetenhet och ett brett engagemang kring både hoten och möjligheterna havet står inför stöder BalticSea2020 ett medieprojekt under ledning av journalisten Folke Rydén och fotografen och filmaren Mattias Klum. Under tio år kommer de producera fem dokumentärer och en långfilm. Fram till idag har fyra dokumentärer och en spelfilm producerats. För att fler ska lära sig om vårt gemensamma hav tillhandahåller projektet studiematerial kopplat till filmerna för lärare och elever i regionen runt omkring Östersjön. Nedan presenterars de filmer och studiematerial som hittills tagits fram.

Film 1: Alla torskar – vad vi bör veta om fiske (2009)
bsmap_fish2
Ingen vill att torsken i Östersjön ska dö ut. Varken fiskarna eller forskarna, medborgarna eller beslutsfattarna. Ändå är det just vad som sker. Alla torskar är en skakande dokumentär som under två år granskar ett systematiskt och medvetet utrotande av Östersjöns mest värdefulla art. När den sista torsken är död finns bara förlorare.

Se filmen Alla torskar här.

Studiematerialet innehåller bland annat instuderingsfrågor, diskussionsfrågor, korsord samt en ordjakt. Ämnen är t.ex. politik i EU, hushållning av naturresurser, Östersjöns fauna och geografi. Materialet vänder sig till elever från 12 år och uppåt.

Ladda ner utbildningsmaterialet här:

Lärarhandledning (Alla torskar)

Elevexemplar (Alla torskar)


Film 2: Vårt Grisiga Hav - vad vi bör veta om övergödning (2011)bsmap2

Östersjön står inför en osäker framtid. Farorna är många men alla förstärks av något så enkelt som hur vi producerar vår mat runt havet. Mängder med gris-, kyckling- och kogårdar förser åkrarna runt innanhavet med gödsel, för mycket gödsel. Filmen Vårt Grisiga Hav dokumenterar hur vi genom en allt mer intensiv och industrialiserad köttproduktion driver Östersjön till det kvävda, bottendöda hav vi har idag.

Se filmen Vårt Grisiga Hav här.

Studiematerialet innehåller bland annat instuderingsfrågor, diskussionsfrågor, räkneuppgifter, interaktiva uppgifter kopplade till nätet samt till filmen Vårt Grisiga Hav. Ämnen är t.ex. politik (nationell och i EU), ekosystem, miljö och geografi. Materialet vänder sig till elever från 12 år och uppåt.

Ladda ner utbildningsmaterialet här:

Lärarhandledning (Vårt Grisiga Hav)

Elevexemplar (Vårt Grisiga Hav)


Film 3: Den Andra Vågen - vad vi bör veta om miljögifter (2013)

TheSecondWaveNågonting har hänt i och runt Östersjön. Flera djurarter mår dåligt eller har minskat i antal. Välfärdssjukdomar som cancer och infertilitet har ökat. Forskarna larmar om en ny våg av miljögifter. Foster och spädbarn är allra mest utsatta. Skärgårdsbon Cecilia vill veta vilka miljögifter hennes nyfödde Alfred fått i sig. För första gången får forskarna möjlighet att analysera spädbarnsblod. Resultatet överraskar och oroar. Filmen Den andra vågen är den tredje dokumentären i stiftelsens tioåriga medieprojekt The Baltic Sea Media Project och undersöker miljögifter som hittats i och runt Östersjön, i naturen och i människokroppar.

Se hela filmen Den Andra Vågen här

Studiematerialet är uppdelat i tre olika avsnitt; uppgifter för förberedelser av filmen, uppgifter som man kan ha fokus på under tiden man ser filmen och i sista delen uppgifter som görs för att bearbeta innehållet i Den Andra Vågen. Studiematerialet riktar sig från cirka 12 år och uppåt.

Ladda ner utbildningsmaterial här:

Lärarhandledning (Den Andra Vågen)

Elevexemplar (Den Andra Vågen)

 

Film 4: Hotet på Havet - vad vi bör veta om sjöfarten (2015)

fartyg 3Runt Östersjön lever 90 miljoner människor i 9 olika länder. På Östersjön färdas varje dag tusentals fartyg. De förser oss med livsnödvändiga varor som vi har vant oss att ta för givet. Sjöfarten påverkar miljön och människorna i en utsträckning som inte är allmänt känd. Fraktfartygen står på tomgång i hamnarna, svart rök bolmar upp från skorstenen. Förväntansfulla kryssningsgäster lever lyxliv med massor av mat på skepp som ”fraktar” en hel liten stad. Deras avfall hamnar inte alltid i tömningsanläggningar vid hamnarna.

Se hela filmen Hotet på Havet här.

Studiematerialet är uppdelat i tre olika avsnitt; uppgifter för förberedelser av filmen, uppgifter som man kan ha fokus på under tiden man ser filmen och i sista delen uppgifter som görs för att bearbeta innehållet i Hotet på Havet. Studiematerialet riktar sig från cirka 12 år och uppåt.

Ladda ner utbildningsmaterial här:

Lärarhandledning (Hotet på Havet)

Elevexemplar (Hotet på Havet)

 

Studiematerial kopplat till läroplanen
Våren 2014 uppdaterades materialen så att de bättre knyter an till det centrala innehållet för olika ämnen enligt Lgr 11. Uppdateringen gör det lättare för läraren att bedöma vilka avsnitt i materialen som kan vara relevanta med tanke på läroplanen och var man befinner sig i kursplanen.

USB-sticka med filmer och studiematerial
2016 kortades filmerna ned för att bättre passa lektionstiden, även studiematerialet uppdaterades. Samtliga filmer med tillhörande studiematerial finns även på USB-sticka och kan kostnadsfritt beställas via www.utbudet.se. Skolpaketet har distribuerats i mer än 40 000 exemplar i Sverige och Finland och totalt bedöms mer än 500 000 elever ha arbetat med skolmaterialet.

För mer information om projektet Baltic Sea Media Project, klicka här. Besök även projektets hemsida för mer information: www.saveourbalticsea.com.

2011-05-23

Hemsidor

Bild levandekust.seLevandekust.se
Levandekust.se är en hemsida för utomhusutställningen som presenterar de testade och utvärderade åtgärder som genomförts inom projektet Levande kust i Björnöfjärden. Projektet genomförs i Björnöfjärden eftersom den kan liknas vid ett ”Östersjön i miniatyr”. Innan projektets start var viken kraftigt övergödd med stor utbredning av syrefria bottnar och ett litet vattenutbyte. Målet med projektet är att visa att det är möjligt att återfå en bra miljö i övergödda havsvikar med hjälp av olika åtgärder. Läs mer om projektet Levande kust här.
Utomhusutställningen kan besökas året runt vid Säby säteri på Värmdö. På levandekust.se kan du ladda ned utställningsmaterialet, hämta instuderingsfrågor inför skolklass-besök samt få vägbeskrivning till utställningen. Klicka här för att komma till levandekust.se

 

Bild ourbalticsea comSave our Baltic Sea
Hemsidan är Baltic Sea Media Project samlingssida. Här hittar man information från vad Folke Rydén och Mattias Klum arbeter med under det 10-åriga medieprojektet. Man kan titta på trailers av kommande filmer, se extramaterial, ladda ner skolmatieral samt lära sig mer om vårt närmaste innanhav, Östersjön.
Läs mer om projektet här.

Gå till www.saveourbalticsea.com för att lära mer om Östersjön och Baltic Sea Media Project.

 

Raddaostersjotorsken.se Bild pa raddatorskeniostersjon.se
Raddaostersjotorsken.se är en hemsida för stiftelsens projekt ”Rädda östersjötorsken – skydda kustfisket”. Projektet startade 2017 med syfte att ta fram underlag till en plan för att rädda beståndet av torsk i Östersjön. Läs mer om projektet här.

På raddaostersjotorsken.se finns fakta om torskens betydelse för Östersjön och kontinuerligt publiceras vetenskapliga, ekonomiska, regulatoriska och samhälleliga analyser som kan användas som beslutsunderlag för de beslutsfattare som kan påverka situationen.
Klicka här för att komma till raddaostersjotorsken.se

 

Båtmiljö.se batmiljo
Hemsidan är ett samarbetsprojekt mellan Skärgårdsstiftelsen, Baltic Sea 2020 och WWF. Den innehåller tips och råd om bland annat båtbottenhantering och toatömning. Här hittar båtägaren information om nya regler och bestämmelser samt hela listan över allmänna sugtömningsstationer i Sverige.
Läs mer om projektet här.

Gå till www.batmiljo.se för att läsa mer om miljöhänsyn och båtliv.

 
2011-05-23

Baltic Sea 2020s position i politiska processer

Position i fiskepolitik
Baltic Sea 2020 verkar för att kostnadseffektivt förbättra Östersjöns miljökvalitet genom att säkerställa att mängden torsk tillåts öka. Torsken är den viktigaste rovfisken i Östersjöns marina ekosystem. När för mycket torsk tas upp ur havet ändras relationerna mellan arterna i näringskedjan - när torsken har fiskats ut har skarpsillen ökat vilket medfört minskade mängder djurplankton som bidragit till en ökning av växtplankton - resultatet är ännu större algblomningar.

För att nå våra mål arbetar stiftelsen med att ta fram underlag, bevaka relevanta politiska processer samt föra en regelbunden dialog med beslutsfattare, tjänstemän och aktörer i Östersjöregionen och i Bryssel. Stiftelsen har även utarbetat ett antal positionspapper som fokuserar på:

  • Reformen av den EU-gemensamma fiskeripolitiken (GFP)
  • Utarbetande och införande av Östersjöstrategin

Position i politik som rör övergödningsfrågor
Baltic Sea 2020 fokuserar på åtgärder för att minska tillströmningen av näringsämnen från land samt åtgärder som förbättrar kustzonens förmåga att buffra näringsläckage som ändå sker. Framför allt inriktas insatserna på att minska läckage från punktkällor, främst industrialiserade djurgårdar. Stiftelsen bevakar politiska processer som har bäring på detta, exempelvis översynen av ”direktivet för samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (IPPC direktivet) och dess styrdokument, EUs Östersjöstrategi samt HELCOM Baltic Sea Action Plan.

I dagsläget har stiftelsen inte utarbetat någon politisk position inom området, däremot finns flera viktiga forskningsprojekt och utredningar gjorda som du kan läsa mer om här.

Opinonsdokument
FISKE 2011-02-28 Öppet brev till fiskeministrarna i Östersjöregionen om utkastförbud
FISKE 2010-11-09 Information om subventioner som skickades till EU-parlamentariker inför grönboken för CFP
FISKE 2010-04-26 Baltic Sea 2020s remissvar till utredningen om en myndighet för havs- och vattenmiljöfrågor
FISKE 2009-12-01 Rapport om avvecklingen av subventioner till fisket - Pavel Salz

ÖVERGÖDNING  2010-05-15 Baltic Sea 2020s förslag till revisionen av IPPC-direktivet

2011-05-10

folkemattias

Filmmakaren och journalisten Folke Rydén och fotografen Mattias Klum arbetar från och med år 2007 och tio år framåt

Läs mer: The Baltic Sea Media Project - ett upplysande